RSS
A A A K

Nabór na stanowisko księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

OGŁOSZENIE


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Michałowie


I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie,
28- 411 Michałów 115,

II. Stanowisko urzędnicze:
Księgowa GOPS

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie:
- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
- średnie, policealne lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i 2 letni staż pracy
6) Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych.
7) Znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej,
8) Umiejętności analityczne,
9) Umiejętność obsługi komputera, Systemu Informacji Prawnej LEX, urządzeń biurowych,
10) Znajomość oprogramowania Microsoft Office (Word. Excel) programów dot. księgowości budżetowej, Płatnik.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) prawo jazdy kategorii B.
2) umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność.


V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) prowadzenie kont księgowych analitycznie,
4) przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu GOPS w zakresie dochodów i wydatków,
5) księgowanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
8) opracowywanie sprawozdań finansowych,
9) obsługa kadrowo-płacowa,
10) rozliczanie delegacji służbowych oraz zaliczek pracowniczych,
11) ewidencja i rozliczanie zaangażowania wydatków budżetowych,
12) bieżąca analiza budżetu oraz kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
13) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych.

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. / oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz.1458 z 2008r./”

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać osobiście od 18.05.2012r. do dnia 28.05.2012r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie pok. Nr 10 w godz. 7.30-15.30
Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Spośród kandydatów, którzy spełnią wymogi formalne komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w dniu 30.05.2012r. o godz. 10.00 .
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP GOPS-u bip-gops.michalow.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Michałowie.

Dokumenty do pobrania :
- kwestionariusz osobowy

Opublikował: Marcin Panek
Publikacja dnia: 17.05.2012
Dokument oglądany razy: 1490