RSS
A A A K

OGŁOSZENIE NR 2/2015 O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE-ASYSTENT RODZINY

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

OGŁOSZENIE NR 2/2015
O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE-ASYSTENT RODZINY


I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, 28-411 Michałów 115


II. Nazwa stanowiska i zadania:
Asystent rodziny-opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną, współpraca z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy w poprawie sytuacji życiowej rodzin, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, udzielanie wsparcia dzieciom, prowadzenie dokumentacji dot. pracy z rodziną, dokonywanie oceny okresowej sytuacji rodziny, monitorowanie, współpraca z innymi jednostkami, i inne.


III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie I-XII.2016r.
IV. Posiadanie wykształcenia:
a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego ds. rodziny i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub
c. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż racy z dziećmi lub rodziną


V. Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie
2. korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzkalowana opinia,
5. posiadanie stanu zdrowia powalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest zawieszona bądź ograniczona,
7. osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
8. posiadanie znajomości prawa w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego
9. posiadanie prawa jazdy kategorii „B” i środka transportu.
VI. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną wieloproblemową (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, niepełnosprawności, choroba przewlekła, itp.)
2. umiejętność prowadzenia rozmowy motywującej z klientami do zmiany
3. umiejętność koncentracji na potencjale i mocnych stronach,
4. umiejętność koncentracji na celach i potrzebach zdefiniowanych przez klienta,
5. umiejętność definiowania i konstruowania wizji preferowanej przyszłości,
6. znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programów komputerowych Microsoft Office (Word, Excel),
7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami,
8. wiedza na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny,
9. umiejętność pracy z rodziną w kryzysie,
10. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
11. umiejętność pracy w zespole,
12. umiejętność zachowana bezstronności w kontakcie z rodziną.
VII. Preferowane cechy osobowościowe :
1. wysoka kultura osobista,
2. równowaga emocjonalna,
3. zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne,
4. komunikatywność, empatia, asertywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność,
5. zaangażowanie i odporność na sytuacje stresowe,
6. zdolności organizacyjne,
7. chęć samokształcenia.


VIII. Dokumenty niezbędne do złożenia:
1. List motywacyjny, kwestionariusz osobowy, CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
2. oświadczenie o niekaralności,
3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
Z osobami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym zostaną poinformowane telefonicznie.


Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty osobiście bądź też drogą pocztową do dnia 31.12.2015r. na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, 28-411 Michałów bud. B pok. Nr 3 w godz. 7.30-15.30. Koperta z adnotacją Ogłoszenie Nr 2/2015.

Dokumenty do pobrania :
- kwestionariusz osobowy

Opublikował: Marcin Panek
Publikacja dnia: 17.12.2015
Dokument oglądany razy: 189