RSS
A A A K

OGŁOSZENIE NR 3/2014 O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE - PRACOWNIK SOCJALNY

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

OGŁOSZENIE NR 3/2014
O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE -PRACOWNIK SOCJALNY
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej –Projekt systemowy pn. „Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów


I. Nazwa i adres jednostki :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, 28-411 Michałów 115.

II. Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę w okresie VI-XII.2014r. Warunkiem podpisania umowy jest zawarcie umowy i otrzymanie środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Projekt systemowy.

III. Posiadanie wykształcenia:
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art.116 ust.1 spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do 31.12.2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków –pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityk społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

IV. Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych ora korzystania z praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. znajomość przepisów w zakresie pomocy społecznej, KPA, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wiedza dotycząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7. znajomość obsługi komputera (programów typu Microsoft Office -Word, Excel) i urządzeń biurowych.
8. posiadanie prawa jazdy kat. B

V. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność pracy zespołowej,
3. umiejętność organizowania własnej pracy,
4. samodzielność i wykazywania własnej inicjatywy,
5. wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną wieloproblemową,
6. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
7. zaangażowanie,
8. znajomość lokalnego środowiska oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami pomocy społecznej,
9. bezkonfliktowość, bezstronność,
10. sumienność, uczciwość i odpowiedzialność,
11. odporność na stres,
12. mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie pracy socjalnej.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
1. praca socjalna
2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4. pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspierania w uzyskiwaniu pomocy,
5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
10. zawieranie kontraktów socjalnych,
11. współpraca w realizacji Projektu systemowego POKL,
12. podnoszenie kwalifikacji i posiadanych umiejętności.

VII. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny
2. kwestionariusz osobowy
3. CV z informacją i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4. oświadczenie o niekaralności (w przypadku podjęcia zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie),
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie bądź zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
Dokumenty niezbędne do złożenia powinny być opatrzone klauzulą o odpowiedzialności karnej oraz o przetwarzaniu danych osobowych.

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:
1. Oferty z wymaganym dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać osobiście bądź drogą pocztową na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie-28-411 Michałów 115. Budynek B pok. nr 3 w godzinach 7.30-15.30.
2. Na kopercie powinien widnieć napis „Ogłoszenie Nr 3/2014-Pracownik socjalny”
3. Termin składania ofert od 30.05.2014r. do 10.06.2014r.
4. Osoby które nie zakwalifikowały się nie będą informowane natomiast, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i w dniu 12.06.2014r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Ogłoszenie o naborze i wyniku będzie umieszczone na stronie BIP GOPS-u w Michałowie oraz tablicy informacyjnej Ośrodka.

Dokumenty do pobrania :
- kwestionariusz osobowy


Opublikował: Marcin Panek
Publikacja dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 559